Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία Zoom Dental IKE ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία Ν.2472/1997, Ν.3471/2006 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Zoom Dental IKE συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές και δυνατότητες που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την εταιρεία μας και, συνεπώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση .

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες που μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την αγορά των προϊόντων μας.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ορισμένες περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την ολοκλήρωση αγοράς και τιμολόγησης είναι: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και ταχυδρομικών επιστολών είναι: διεύθυνση e-mail, Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Συλλέγουμε τα  προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ή  όταν κάνετε εγγραφή ή αγορά ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας, όταν αφήνετε σχόλια στην ιστοσελίδα μας, όταν ζητάτε να σταλούν διαφημιστικά έντυπα, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
Για να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τον τύπο περιεχομένου και τις προσφορές προϊόντων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα. Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών.  Για να διεκπεραιώνουμε γρήγορα τις συναλλαγές σας.  Για να παρέχουμε σε εσάς  τις υπηρεσίες μας.  Για  emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter ή όταν απαντάτε σε έρευνα ή διαφημιστική επικοινωνία. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς..

Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας: 
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Σε  ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παιδιά : Η ιστοσελίδα της  Zoom Dental IKE έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες και δεν απευθύνεται σε παιδιά έως 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανήλικους. Όταν μια ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από ένα παιδί έως 16 ετών ζητείται η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα προτού συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες, όποτε θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να πράξουμε έτσι ή όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων: 
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία Zoom Dental IKE τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Zoom Dental IKE έχει τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο +302105235981, e-mail επικοινωνίας: info@zoomdental.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Η  Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Πολιτική της Zoom Dental IKE για τα Cookies

Η Zoom Dental IKE χρησιμοποιεί ‘cookies’  Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία μεταφέρει μια ιστοσελίδα ή ο πάροχος υπηρεσιών της στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο (εφόσον το επιτρέψετε) και τα οποία επιτρέπουν στα συστήματα της ιστοσελίδας ή του παρόχου υπηρεσιών της να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να καταγράφουν και να απομνημονεύουν ορισμένες πληροφορίες. Επί παραδείγματι, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθούν να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με βάση την προηγούμενη ή την τρέχουσα δραστηριότητα στον ιστοχώρο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μας βοηθούν να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία δεδομένων και τις αλληλεπιδράσεις στον ιστοχώρο ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία στην ιστοσελίδα μας στο μέλλον.

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που στέλνονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, μεταβείτε στο Μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε το σωστό τρόπο για να τροποποιήσετε τα cookies σας.

Εάν οι χρήστες απενεργοποιήσουν τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής τους:

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, κάποια από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αποδοτικότερη την εμπειρία σας στον ιστοχώρο ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

Για να δείτε ποια cookies χρησιμοποιούμε παρακαλούμε επισκευθέιτε τη σελίδα μας cookies εδώ.

Γνωστοποίηση στοιχείων σε τρίτους

Δεν πωλούμε, δεν εμπορευόμαστε, ούτε μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας.

Διασύνδεση με Ιστοσελίδες Τρίτων (links)

Δεν περιλαμβάνουμε ούτε προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Google

Οι διαφημιστικές απαιτήσεις της Google μπορούν να συνοψιστούν στις Αρχές Διαφήμισης της Google. Εφαρμόζονται για να παρέχουν μία θετική εμπειρία για τους χρήστες.

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Μαζί με τρίτους προμηθευτές όπως η Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους (όπως τα cookies του Google Analytics) και cookies τρίτων μερών (όπως το cookie DoubleClick) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτων μερών μαζί για να συγκεντρώσουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις προβολές διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Εξαίρεση:
Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν προτιμήσεις για το πώς τους παρουσιάζει διαφημίσεις η Google χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις Διαφημίσεων Google. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε επισκεπτόμενοι τη σελίδα εξαίρεσης από το διαφημιστικό δίκτυο Network Advertising Initiative ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εργαλείο Opt Out Browser add on του Google Analytics.

Πώς χειρίζεται η ιστοσελίδα μας τα σήματα Do Not Track;

Σεβόμαστε τα σήματα Do Not Track και δεν παρακολουθούμε, δεν εγκαθιστούμε cookies, ούτε χρησιμοποιούμε διαφημίσεις όταν υπάρχει μηχανισμός περιήγησης Do Not Track (DNT).

Επιτρέπει η ιστοσελίδα μας την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας από τρίτους;

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι επιτρέπουμε σε τρίτους την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας.

Άδεια χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή τηλεφόρτωση (download) αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Zoom Dental IKE μόνο για προσωπική, μη-εμπορική παροδική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

  1. η τροποποίηση ή αντιγραφή των υλικών
  2. η χρήση των υλικών για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη-εμπορική)
  3. η απόπειρα αποσυμπίλησης ή αντίστροφου τεχνικού σχεδιασμού (reverse engineering) οιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Zoom Dental IKE
  4. η αφαίρεση οιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών συμβόλων από τα υλικά, ή
  5. η μεταβίβαση των υλικών σε έτερο πρόσωπο ή η αντιγραφή των υλικών σε οιονδήποτε άλλον διακομιστή.

Η άδεια αυτή παύει να ισχύει αυτόματα εάν παραβιάσετε οιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και δύναται να τερματιστεί από την Zoom Dental IKE ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα τηλεφορτωμένα υλικά που βρίσκονται στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.

Δήλωση αποποίησης

  1. Tα υλικά στην ιστοσελίδα της Zoom Dental IKE παρέχονται ‘ως έχουν’. Η Zoom Dental IKE δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και διά του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη-παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή έτερης παραβίασης δικαιωμάτων.
  2. Επιπλέον, η Zoom Dental IKE δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση ως προς την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ή άλλως σχετίζονται με τα εν λόγω υλικά ή βρίσκονται σε οιεσδήποτε σελίδες που συνδέονται με την εν λόγω ιστοσελίδα.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Zoom Dental IKE ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, αποζημιώσεων για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον διαδικτυακό τόπο της Zoom Dental IKE, ακόμη και αν η Zoom Dental IKE ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Zoom Dental IKE έχει ενημερωθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ακρίβεια υλικού

Το υλικό το οποίο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Zoom Dental IKE θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Zoom Dental IKE δεν εγγυάται ότι οιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Zoom Dental IKE μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Zoom Dental IKE, ωστόσο, δεν έχει καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

Σύνδεσμοι

Η Zoom Dental IKE δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό της τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από την Zoom Dental IKE. Η χρήση οιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Αλλαγές στη δήλωση  προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου

Μπορούμε να τροποποιήσουμε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- Πολιτική Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση αυτής στην ιστοσελίδα της Zoom Dental IKE . Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας και η αδιαμαρτύρητη παραλαβή ενημερωτικών και προωθητικών υλικών συνεπάγεται ότι αποδέχεστε  όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος και υπάγεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τοπικών Δικαστηρίων.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων- πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες:

Zoom Dental IKE
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα. 106 77
Αττική
Ελλάδα
info@zoomdental.gr
+302105235981

 

Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2021